Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO

Per 1 augustus 2021 gaan de twee samenwerkingsverbanden Kindkracht (PO) en VOVPR (VO) samen verder als één organisatie. Om tot een nieuwe
organisatie te komen, zijn inmiddels de eerste stappen naar deze verdergaande samenwerking gezet. Wij vinden het belangrijk om jullie en andere (direct) belanghebbenden regelmatig te informeren over alle ontwikkelingen. Daarom introduceren we deze eerste gezamenlijke nieuwsbrief met daarin de volgende onderwerpen:

• Verdergaande samenwerking per 1 januari 2021 gestart!
• Wat vooraf ging?
• Eén Raad van Toezicht

Afhankelijk van de ontwikkelingen en belangrijke stappen die worden gezet, verschijnt periodiek een nieuwsbrief.

Verdergaande samenwerking per 1 januari gestart
De nieuwe organisatie is gestart! Per 1 januari 2021 zijn de statuten aangepast en hebben wij één Raad van Toezicht. Dit is de start van de verdergaande samenwerking tussen SWV Kindkracht (PO) en SWV VOVPR (VO), die het komend jaar verder vorm zal krijgen.

Waarom samenwerken?
De samenwerking tussen de twee samenwerkingsverbanden verstevigt de positie en slagkracht van de organisatie. We gaan twee organisaties, met verschillende onderwijssoorten, terugbrengen naar een organisatie met één Raad van Toezicht en per 1 augustus 2021 ook 1 bestuur.

De beide samenwerkingsverbanden zullen van en met elkaar leren en expertise uitwisselen wat de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod zal verbeteren. Voor gemeenten en onderwijs zijn wij het vaste aanspreekpunt en met elkaar gaan we het Passend Onderwijs in onze regio sterker maken met als doel de doorgaande leerlijn van PO naar VO te verstevigen. We willen inclusiever onderwijs kunnen bieden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Samen staan we sterker!

Wat vooraf ging?
In 2019 zijn de gesprekken gestart tussen alle belanghebbenden om met elkaar te verkennen of een verdergaande samenwerking van inhoudelijke meerwaarde zou zijn. Nadat dit door iedereen werd onderkend, is de ambitie uitgesproken om dan ook de definitieve stappen te zetten naar een samenwerkingsverband PO-VO op VoornePutten en Rozenburg.

In november 2020 hebben de bestuurders een scan van het Steunpunt Passend Onderwijs uitgezet. Hieraan hebben medewerkers, schoolleiders, schoolbestuurders, bestuurders SWV, OPR en RvT uit PO en VO meegewerkt. Het is een nulmeting, wat wil zeggen dat gekeken wordt waar beide organisaties nu staan (onderwijsresultaten, kwaliteitszorg, financiën, samenwerking en organisatie). De resultaten van de scan zijn verwerkt in een basisnotitie, die met alle betrokkenen zal worden gedeeld. In de komende periode vragen wij hun input op verschillende ontwikkelthema’s.
Dit vormt de aanzet naar het gezamenlijke ondersteuningsplan PO-VO.

Wat gaan we doen?
Om per 1 augustus a.s. de verdergaande samenwerking tussen PO en VO te kunnen realiseren, gaan we de komende periode het gezamenlijke ondersteuningsplan vormgeven. Een aantal ontwikkelthema’s zullen verder worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van deze thema’s vinden we het belangrijk om ruimte te houden voor de ‘karaktereigenschappen’ (eigenheid) van beide samenwerkingsverbanden. De uitwerking van de ontwikkelthema’s zal zorgen voor een stevige basis en een sterk en professioneel samenwerkingsverband PO-VO. In de volgende nieuwsbrief vertellen we graag meer over de ontwikkelthema’s en hoe we deze verder inhoud gaan geven.

Dennis Gerits, directeur-bestuurder SWV Kindkracht
Roger Meijer, directeur-bestuurder a.i. SWV VOVPR