Vergoede dyslexiezorg


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Vergoede dyslexiezorg


Vanaf 1 april 2022 neemt de poortwachter van Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling.
U vindt op deze pagina antwoord op de volgende vragen:
  • Wat is dyslexie?
  • Wat betekent het om dyslexie te hebben?
  • Wat is er nodig voorafgaand aan een dyslexie onderzoek?
  • Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
  • Wie biedt er vergoede dyslexiezorg aan mijn kind?
  • Onderaan deze pagina vindt u allerlei interessante downloads en websites.
Wat is dyslexie?
Dyslexie betekent letterlijk: 'niet goed kunnen lezen'. Onderzoekers zijn het niet eens over de oorzaak van dyslexie. Ze weten wel dat de hersenen van iemand met dyslexie iets anders werken dan de hersenen van mensen zonder dyslexie. Wanneer iemand dyslexie heeft, verloopt de koppeling tussen letters en klanken niet goed en/of trager. Lezen en schrijven kosten daarom meer tijd en moeite.
Wanneer u als ouder dyslexie heeft, of de lees- en spellingproblemen bij uzelf herkent, is de kans groter dat uw kind ook dyslexie heeft. Dyslexie staat los van intelligentie, het heeft dus niks te maken met hoe slim iemand is. Bij de meeste mensen zonder dyslexie gaat het herkennen van de letters met de goede klanken zo snel dat we zeggen dat het automatisch gaat. Dat automatiseren is juist bij mensen met dyslexie heel lastig. Het leren van tafels bij rekenen kan daarom bijvoorbeeld ook erg lastig zijn.
Wat betekent het om dyslexie te hebben?
Bij kinderen met dyslexie is er sprake van een ernstige lees- (en spelling)achterstand. De achterstand wordt bepaald door de scores voor lezen (en spellen) te vergelijken met klasgenoten. Sommige kinderen lezen letter voor letter, waardoor het leestempo heel laag ligt. Andere kinderen gaan juist radend lezen. Ze maken dan vaak veel fouten, doordat ze gokken wat er staat.
Kinderen met spellingproblemen weten soms niet hoe ze bepaalde letters of lettercombinaties moeten schrijven. Ze halen dan bijvoorbeeld de ‘b’ en ‘d’ vaak door elkaar of vinden het lastig om de volgorde van de letters in de ‘eu’ of ‘ui’ te onthouden. Vaak schrijven kinderen met dyslexie de woorden op zoals je ze hoort. Het hebben van dyslexie kan ook van invloed zijn op het zelfvertrouwen van kinderen. Sommige kinderen met dyslexie vinden lezen nog steeds heel leuk en vinden het geen probleem om hardop voor te lezen in de klas. Andere kinderen vinden dit erg spannend, omdat ze merken dat ze bijvoorbeeld meer fouten maken dan andere kinderen tijdens het lezen.
Wat is er nodig voorafgaand aan een dyslexie onderzoek?
Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te garanderen. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. Op basis van toetsresultaten aangevuld met continue observaties en bevindingen bepaalt de school de intensiteit, inhoud en vorm van de ondersteuning die een kind nodig heeft.
Voor een beperkte groep zijn goed onderwijs en intensivering van begeleiding op school ontoereikend en is behandeling door een zorgaanbieder wenselijk. Een kind kan pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van een ernstige achterstand die blijft bestaan ook na herhaalde interventies. Pas dan kan een vermoeden van dyslexie worden uitgesproken en kan het kind worden aangemeld voor onderzoek.
Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
Sinds 2009 is er voor de diagnostiek en behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd met ernstige lees- (en spelling)problemen een vergoedingsmogelijkheid beschikbaar. Vanaf 2015 wordt deze zorg gefinancierd door de gemeenten vanuit de Jeugdwet. De leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021). In dit protocol zijn criteria vastgesteld voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling. De school moet de ernst en hardnekkigheid van de lees- (en spelling)problemen onderbouwen. De zorgaanbieder stelt vervolgens vast of de diagnose dyslexie gesteld kan worden én gaat na of er een behandelindicatie Ernstige Dyslexie kan worden afgegeven.
Wie biedt er vergoede dyslexiezorg aan mijn kind?
In de regio Voorne-Putten dient de intern begeleider van de school de aanvraag voor vergoede dyslexiezorg in bij de poortwachter vergoede dyslexiezorg van Onderwijscollectief VPR wanneer uw kind ingeschreven staat in de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard of Westvoorne. De poortwachter neemt in opdracht van deze gemeenten aanvragen voor deze vergoede dyslexiezorg in behandeling. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd dient de poortwachter de aanvraag in bij de door u gekozen zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt vervolgens contact op met u.
De gecontracteerde zorgaanbieders van vergoede dyslexiezorg in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zijn Leestalent, Opdidakt en het RID. Deze zorgaanbieders zijn gecertificeerd door het Nederland Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Zij voldoen aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) zijn gesteld.
Voor vragen over vergoede dyslexiezorg kunt u terecht bij de intern begeleider of kwaliteitscoördinator op school en/of u mailt naar: e.vanvessem@onderwijscollectiefvpr.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.