Passend Onderwijs en ouders


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Passend Onderwijs en ouders


Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Passend Onderwijs is de versterking van de samenwerking tussen school en ouders. Deze wordt op een aantal terreinen gerealiseerd: De schoolbesturen hebben een zorgplicht en moeten zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere leerlingen in het samenwerkingsverband. Dat betekent dat ouders in principe geholpen worden door de school waar zij hun kind aanmelden.
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag moet een ontwikkelingsperspectiefplan worden opgesteld. Ouders moeten bij de opstelling en de uitvoering van het ontwikkelings- perspectiefplan worden betrokken. De school evalueert het ontwikkelingsperspectiefplan jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.
Als ouders het niet eens zijn met het ontwikkelings perspectiefplan, dan is de school het eerste aanspreekpunt. Komen ouders en school er samen niet uit, dan kan men een onderwijsconsulent om advies vragen of een klacht indienen bij het schoolbestuur. In geval er een geschil ontstaat, kunnen de ouders dit ook voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.


Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.