Van PO naar VO


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Van PO naar VO


De keuze voor het voortgezet onderwijs
Ieder jaar maken veel leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De keuze voor een VO school wordt gemaakt aan de hand van het advies van het Primair Onderwijs. Tussen half april en half mei kan aan de hand van score op de eindtoets het advies worden bijgesteld. De overdracht van het leerlingdossier en de aanmelding op één van de VO scholen binnen het Samenwerkingsverband VOVPR gebeurt digitaal via de POVO-module van Onderwijstransparant.

Binnen het Samenwerkingsverband VOVPR zijn afspraken gemaakt over de aanmelding op het voortgezet onderwijs. Zo kunnen leerlingen op meerdere scholen worden aangemeld, maar moet wel de eerste school van voorkeur worden aangegeven. De aanmelding wordt uitgevoerd met behulp van de unieke aanmeldcode uit Onderwijs Transparant. Deze codes worden door de scholen uit het primair onderwijs vrijgegeven in twee afgesproken periodes in het schooljaar.
De eindtoets
De eindtoets is bedoeld als een landelijke objectieve toets in het basisonderwijs die van alle basisscholieren in groep 8 meet waar ze staan en wat hun kennisniveau is op het gebied van taal en rekenen. Kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. De toets stelt onafhankelijk en objectief vast of het schooladvies van de leerkracht overeenkomt met datgene wat leerlingen daadwerkelijk in hun mars hebben na acht jaar basisschool.
Mócht een leerling de eindtoets beter maken dan op voorhand werd verwacht, dan kan het schooladvies worden aangepast. Op die manier wordt onderadvisering van kinderen voorkomen en wordt recht gedaan aan talent. De toets wordt in de periode medio april – medio mei afgenomen.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.